งานจัดซื้อจัดจ้าง

– ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน
– ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ดีเซล ชนิด 6 ล้อ 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

–  แพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุกขยะ     
– ประกาศฯ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  ปรับปรุงผิวถนน โดยปู Asphaltic พ.ศ. 2567  [ ดาวน์โหลด  

ประกาศเผยแพร่ ราคากลาง

– โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. (สายหน้าบ้านนางแสง วุฒิศรี ถึง บ้านนายรรงค์ หวานเสียง) หมู่ 12 ต.บ้านถ้ำ     

– โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายเชื่อมต่อบ้านนางแยง ถึงบ้านนายเหลิง) พื้นที่หมู่ที่ 10 ต.บ้านถ้ำ     
– โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. (สายหน้าบ้านนายฮอม คำนวล ถึง โทกหัวช้าง)  หมู่ 4 ต.บ้านถ้ำ     
– โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. (หน้าบ้านนายสมหมาย คำใย (ล้างอัดฉีด) ถึงบ้าน นายบุญช่วย หมึกคำ ถึง ลำเหมือง) หมู่ 10 ต.บ้านถ้ำ     
– โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. (สายบ้านนายโหล่ง กันทะวงศ์ ถึงบ้าน นายวัน อินต๊ะสาร ) หมู่ 9 ต.บ้านถ้ำ     
– โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. (จากหน้าบ้านนางสายใจ ไชยวุฒิ ไปถึงข้างบ้านนางจันทร์ฟอง นาอินทร์) หมู่ 9 ต.บ้านถ้ำ     
– โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. (สายข้างบ้านยายแก้ว ถึงลำเหมือง พ่อสงวน เมืองมูล) หมู่ 9 ต.บ้านถ้ำ 
– โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. (จากบ้านพ่ออุ้ยแอ ไชยลังกา ถึง สายแยกบ้านนายนาน ราชเนตร) หมู่ 6 ต.บ้านถ้ำ
– โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. (สายเชื่อมต่อหน้าบ้านแม่คราม ถึง ทางหลวง) หมู่ 1 0 ต.บ้านถ้ำ
– โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. (สายหน้าบ้านนางปันแก้ว ราชเนตร ถึง บ้านนางแก้ว เรือนสอน) หมู่ 9 ต.บ้านถ้ำ
– โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. (สายหน้าบ้านพ่อดวงแก้ว ปัญญา) หมู่ 11 ต.บ้านถ้ำ
– โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. (สายหน้าบ้านนายนคร คาถา ถึง ลำเหมือง) หมู่ 11 ต.บ้านถ้ำ
– โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. (สายบ้านนางสวย ถึง ร่องน้ำข้างบ้านนายฉลอง) หมู่ 1 ต.บ้านถ้ำ
– โครงการปรับปรุงและขยายเขตประปาตำบลบ้านถ้ำ โดยวางท่อพีวีซี  พื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านถ้ำ   
– โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. (สายตรงข้ามบ้านซีดาน) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านถ้ำ   
– โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. (สายน้ำบ่อค่านาค ถึง ข้างบ้านพ่ออินจันทร์ เมือง
ชื่น) หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านถ้ำ   
– โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. สายบ้านนายอินคำ ไชยวุฒิ ถึง บ้านนายต้น มาเรียน) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านถ้ำ   
– โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. สายจากบ้านนางจิตารีย์ แข่งขัน ถึง บ้านนายนิ๋ม วุฒิศรี (สุดซอย) หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านถ้ำ   
– โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชย์เขตเทศบาล  (สายน้ำจำ) หมู่ 5 ตำบลบ้านถ้ำอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา 
– โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. (สายบ้านพ่ออุตส่าห์ ทะวัน ถึง บ้านนายแดน ไชยวุฒิ) หมู่ 5 ตำบลบ้านถ้ำอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา 
– โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. (สายสุสานพุทธ )หมู่ 6 ตำบลบ้านถ้ำอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา 
– โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. (สายทางหลวงชนบท ถึง หน้าบ้านพ่อหลวงสุรินทร์ ราชเนตร )หมู่ 5 ตำบลบ้านถ้ำอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา 
– โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการปู Asphaltic Concrete (สายตรงข้ามบ้านพ่อหนานมานพ ถึงข้างบ้านนายลำดวน แข่งขัน) หมู่ 4 ตำบลบ้านถ้ำอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา 
– โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการปู Asphaltic Concrete (สายตรงข้ามป้อมตำรวจ ถึงบ้านนางดวงแก้ว โต๊ะเงิน) หมู่ 6 ตำบลบ้านถ้ำอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา 

– โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการปู Asphaltic Concrete (สายหน้าบ้านพ่อยัง เผ่าจอมรัตน์ ถึงสี่แยกหน้าแม่เกตสุดา ไชยสาร) หมู่ 3 ตำบลบ้านถ้ำอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา     
– โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการปรับปรุงถนน โดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ สายร่องเดื่อ พื้นที่ ม.11 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการปรับปรุงถนน โดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ สายห้วยถ้ำฝั่งตะวันตกทิศเหนือสะพาน ถึงสวน นายพิทยา กาวีระ  พื้นที่ ม.12 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.  พร้อมบ่อพัก คสล. สายบ้านนายลือ ไชยวุฒิ ถึงร่องน้ำข้างบ้านหมวดสุมิตร นักเทศ พื้นที่ ม.1 ตำ.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการปรับปรุงถนน โดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ สายสันป่าก้้าว เริ่มจากนา ผู้ใหญ่บ้านสุรินทร์ ม.5 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการปรับปรุงถนน โดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ สายจำตาเหิน จากไร่อาจารย์เทวิน ม.5 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการปรับปรุงถนน โดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ สายพ่อเพชร ยารังษี  ม.11 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการปรับปรุงถนน โดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ สายดงดีหมี ซอย 1  ม.5 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการปรับปรุงถนน โดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ สายข้างบ้านช่างต้อ  ม.4 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการปรับปรุงถนน โดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ สายบ้านนายหวัง ไชยวุฒิ  ม.4 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการปรับปรุงถนน โดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ สายพ่อหลวงสมพร เทียนทอง ม.11 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการปรับปรุงถนน โดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ สายป่าหนามเฮี้ยง 2 กำนันดาวรุ่ง  ม.11 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการปรับปรุงถนน โดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ สายทิศตะวันออกเหมืองแก่เสา สายพ่อเปลี่ยน ฟองกาวี  ม.11 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการปรับปรุงถนน โดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ สายร้องนกยุง พ่อหลวงยุทธ กันทะวงศ์ ม.11 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการปรับปรุงถนน โดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ สายทุ่งป่าแขม  ม.6 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการปรับปรุงถนน โดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ สายทุ่งมะแก นาของนายสุมิตร นักเทศน์ ม.6 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ฝั่งตะวันออก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียน และประตูสแตนเลส โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยข้างบ้านนางจันทร์ ราชเนตร ม.4 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ (สายห้วยลึก เริ่มจากแยกสวน อบต.เบิ้ม) พื้นที่หมู่ 5 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ (สายทุ่งโป่งแก จากนาดาบชุมพร ถึงนาผู้ช่วยหลอง) พื้นที่หมู่ 10 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ (สายห้วยเสด็จ จากนานางวอน ศรีไชยวงค์) พื้นที่หมู่ 12 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. (สายข้างบ้านนางแกละ) พื้นที่หมู่ 5 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว 270.00 เมตร (จากถนนหลวง ถึงบ้านนายบุญช่วย มิ่งขวัญ) พื้นที่หมู่ 6 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. (จากบ้านพ่อมนัส เมืองชื่น ถึงศูนย์หมู่บ้านสันต้นเปา) พื้นที่หมู่ 11 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. (สายบ้านนายจ๋อย เลิศคำ ถึงบ้านนายโถ มูลเทพ) พื้นที่หมู่ 5 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว 111.00 เมตร (จากข้างบ้านนายอิ่น ถึงลำห้วยนกเค้า) พื้นที่หมู่ 5 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  [ ดาวน์โหลด ]

– โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ (สายป่าผักหนอง จากนานายศรีเรียง)  พื้นที่หมู่ 11 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ (ทุ่งแกสูง สาย 3) พื้นที่หมู่ 11 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ (สายทุ่งห้วยข้าวเน่า) พื้นที่หมู่ 11 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ (สายจำตาเหิน เริ่มจากซอยพ่อยืน กันทะ) พื้นที่หมู่ 5 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ (สายทุ่งมะนะ) พื้นที่ หมู่ 12 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ (สายเด่นข่อย จากสามแยกทุ่งสันป่าก้าว ถึงนาพ่อเส็ง ไชยวุฒิ) พื้นที่ หมู่ 11 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  [ ดาวน์โหลด ]

– โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ (สายทุ่งแกสูง สาย 4) พื้นที่ หมู่ 11 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาล ฯ (สายทุ่งมะพร้าว) พื้นที่หมู่ 6 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา   [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาล ฯ (สายสันต้นเปา ซอย 14) พื้นที่ หมู่ 11 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา  [ ดาวน์โหลด ]
–  โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ (สายพลังงานไฟฟ้าห้วยแม่ผง) พื้นทที่หมู่ 4 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการซ่อมแซมแถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ (สายนายจบ – นางผัด) พื้นที่หมู่ 4 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ (สายแยกบ่อขยะ) ม.5 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายข้างบ้านนายสมชาย ยศอิน) ม.10 ต.บ้านถ้ำ อำเภดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา [ ดาวนโหลด ]
– โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายทุ่งห้วยฝาย) ม.1 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายทุ่งห้วยฝาย) พื้นที่ ม.6 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา [ ดาวน์โหลด ]
–  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสุสานบ้านถ้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านถ้ำ  [ ดาวน์โหลด ]
–   โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยปู Asphaltic Concrete (จากบล็อกคอนเวิร์สถึงสะพานห้วยนกเค้า) หมู่ 11 ต.บ้านถ้ำ [ ดาวน์โหลด ]
–  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พื้นที่ ม.8 ต.บ้านถ้ำ  [ ดาวน์โหลด ]
–  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พื้นที่ ม.2 ต.บ้านถ้ำ [ ดาวน์โหลด ]
–  โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักฯ พื้นที่ ม.7 ต.บ้านถ้ำ [ ดาวน์โหลด ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงผิวถนนโดยปู alpaltic concrete
(สายรองอินทวน) พื้นที่หมู่ที่ 5
ลงประกาศวันที่ 08/03/2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงผิวถนนโดยปู alpaltic concrete
(สายป่าหนามเฮี้ยง) พื้นที่หมู่ที่ 11
ลงประกาศวันที่ 08/03/2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนน Asphaltic Concrete รหัสายทาง พย.ถ. 14-001 (สายบ้านบ้อง) ม.6 ต.บ้านถ้ำ        
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ลูกบาศก์หลา ชนิด 6 ล้อ แบบกระบะเทท้ายฯ  [ ดาวน์โหลด ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยปู asphaltic concrete (สายรองอินทวน) พื้นที่หมู่ที่ 5  ลงประกาศวันที่ 20/02/2566

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยปู asphaltic concrete
(สายป่าหนามเฮี้ยง สาย1) พื้นที่หมู่ที่11
ลงประกาศวันที่ 20/02/2566

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566
ลงประกาศ 14/02/2566

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยปู Asphaltic Concrette รหัสทางหลวงท้องถิ่น  พย.ถ. 14-011 (สายป่าหนามเฮี้ยง สาย1) หมู่ที 11
ลงประกาศ 14/02/2566

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยปู Asphaltic Concrette รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 14-010 (สายรองอินทวน) หมู่ที่ 5
ลงประกาศ 14/02/2566

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวถนนฯ สายหนามป่าเฮี้ยง หมู่ที่ 11
ลงประกาศ 14/02/2566

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวถนนฯ สายรองอินทวน หมู่ที่ 5
ลงประกาศ 14/02/2566

เรื่อง การจำหน่ายพัสดุและครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
ลงประกาศ 07/02/2566

โครงการปรับปรุงผิวถนนปูAsphalticConcreteสายป่าหนามเฮี้ยงหมู่11
ลงประกาศ 08/02/2566

โครงการปรับปรุงผิวถนนปูAsphalticConcreteสายรองอินทวนหมู่5
ลงประกาศ 08/02/2566

เรื่อง โครงการก่อสร้างทางเดินเข้าโรงฆ่าสัตว์ฯ ปี2566

เรื่อง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)แบบมีฝาปิด
(สายบ้านนางน้อย เทียมทอง ถึงบ้านนายอ้าย ธรรมโชติ) พื้นที่หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านถ้ำ ปี2566

เรื่อง กำหนดอายุการใช้งานทรัพย์สินและอัตราเสื่อมราคาต่อปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้องเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.