งานแผนและนโยบาย

1.แผนพัฒนาท้องถิ่น
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570  ฉบับที่ 2 แก้ไขครั้งที่ 1/2566
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

2.เทศบัญญัติงบประมาณ
-เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565

3.แผนการดำเนินงาน
-แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

4.การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
-รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2564

5.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
-รายงานผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
-รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

6.รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
-รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ พ.ศ.2564

7.ประเมินมาตรฐานบริการสาธารณะ
-ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการให้บริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2565