Category Archives: Uncategorized

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง

This gallery contains 4 photos.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน 1.  ประจำเดือนตุลาคม 2565  [ ดาวน์โหลด ] 2. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  [ ดาวน์โหลด ] 3. ประจำเดือนธันวาคม 2565  [ ดาวน์โหลด ] 4. ประจำเดือนมกราคม 2566  [ ดาวน์โหลด ] 5. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566  [ ดาวน์โหลด ] 6. ประจำเดือนมีนาคม 2566   [ ดาวน์โหลด ]  

More Galleries | Leave a comment

รู้ทันภัยเทคโนโลยี

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศฯ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567  ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ในเขตเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ประจำปีงบประมาณ 2567  แจ้งผลรับฟังความคิดเห็นการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล  ประกาศแผนการเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567  แผนปฏิบ้ติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567  แผนการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567  คำสั่งสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศฯ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัล ประกาศมาตรการการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ กฎบัตรการตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ประชาสัมพันธ์ รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน-ประจำปีงบฯ2565 ติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ สำนักปลัด  054-409850-2c0 โทรสาร 054-409859 กองคลัง 054-409865 … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

เพจเฟสบุคเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ

เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ

Posted in Uncategorized | Leave a comment

งานจัดเก็บรายได้

ประกาศฯ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566 รายละเอียด คลิกที่นี่ ลงประกาศ 21/03/2566  

Posted in Uncategorized | Leave a comment

งานแผนและนโยบาย

ประชาสัมพันธ์งานแผนและนโยบาย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566  แจ้งผลการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนฯ (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 *********************************************************** 1.แผนพัฒนาท้องถิ่น – แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 แก้ไขครั้งที่ 5 พ.ศ.2566   [ ดาวน์โหลด ] – แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 แก้ไขครั้งที่ 4 พ.ศ. 2566  [ ดาวน์โหลด … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่ ราคากลาง – โครงการปรับปรุงถนน โดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ สายร่องเดื่อ พื้นที่ ม.11 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา [ ดาวน์โหลด ] – โครงการปรับปรุงถนน โดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ สายห้วยถ้ำฝั่งตะวันตกทิศเหนือสะพาน ถึงสวน นายพิทยา กาวีระ  พื้นที่ ม.12 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา [ ดาวน์โหลด ] – โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.  พร้อมบ่อพัก คสล. สายบ้านนายลือ ไชยวุฒิ ถึงร่องน้ำข้างบ้านหมวดสุมิตร นักเทศ พื้นที่ ม.1 … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment