จดหมายข่าว

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ร่วมพิธีมุฑิตาจิน พระครูพิทักษ์สุวรรณคูหา

วันที่ 26 มีนาคม 2567 ที่วัดสุวรรณคูหา ตำบลถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นายสมพันธ์ ธิวงษา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ร่วมพิธีฉลองสัญญาบัตรพัดยศ และมุทิตาจิตพระมหากศีล ปิยะสีโล (อินต๊ะสาร) เจ้าอาวาสวัดสุวรรณคูหา ได้รับแต่งตั้งเป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นเอก ในราชทินนาม พระครูพิทักษ์สุวรรณคูหา โดยมี พระเดชพระคุณพระเมธีวชิระคุณ รองเจ้าคณะจังหวัด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายบำรุง คำไว นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

งานดอกคำใต้งาม 2567

                วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายสมพันธ์ ธิวงษา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่่ของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มแม่บ้านตำบลบ้านถ้ำ นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ศพอส. ต.บ้านถ้ำ ร่วมในพิธีเปิดงานเทศกาลวันดอกคำใต้งาม ประจำปี 2567 โดยมี ส.ส.จีรเดช ศรีวิราช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา เขต 3 เป็นประธานในพิธี
                 อำเภอดอกคำใต้ ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานวิสาหกิจ กำหนดจัดงานเทศกาลวันดอกคำใต้งาม ครั้งที่ 36 ประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมศิลปประเพณีพื้นบ้านอันดีงาม ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ส่งเสริมบทบาทสตรีล้านนา ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นบ้านล้านนา หรือสินค้า OTOP และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ซ่อมท่อเมนประปาส่งน้ำดิบ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายสมพันธ์ ธิวงษา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ มอบหมายให้กองการประปา ลงพื้นที่ซ่อมแซมท่อเมนประปาส่งน้ำดิบเข้าสู่โรงผลิตน้ำประปาตำบลบ้านถ้ำ ที่แตกชำรุดจากการถูกหินตกกระแทก

 

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ นายสมพันธ์ ธิวงษา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

ประชาสัมพันธ์


– ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนน Asphaltic Concrete รหัสายทาง พย.ถ. 14-001 (สายบ้านบ้อง) ม.6 ต.บ้านถ้ำ   
– ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยปู Asphaltic Concrete รหัสายทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 14-001 (สายบ้านบ้อง)  พื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ ตำบลบ้านถ้ำ ขนาดผิวกว้าง 4 เมตร ยาว 1.415 เมตร เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธี e-bidding   

– ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยปู Asphaltic Concrete รหัสายทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 14-001 (สายบ้านบ้อง)  พื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านถ้ำเจริญราษฎร์ ตำบลบ้านถ้ำ ขนาดผิวกว้าง 4 เมตร ยาว 1.415 เมตร เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธี e-bidding 
– ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังส่งเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ทต.บ้านถ้ำ ด้วยวิธี e-bidding 
– ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังส่งเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ทต.บ้านถ้ำ ด้วยวิธี e-bidding 
– เทศบัญญัติฯ เรื่อง การประกอบกิจการฆ่าสัตว์ และควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2567   
– ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมของ ทต.บ้านถ้ำ ประจำปีงบประมาณ 2567
ดาวน์โหลด        
– ประชาสัมพันธ์ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุก ชนิด 6 ล้อ
– เทศบัญญัติฯ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดนำ้เสียในอาคาร 
– ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ดีเซล ชนิด 6 ล้อ 
– ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ดีเซล ชนิด 6 ล้อ 
– ผลการรับฟังความคิดเห็นการประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบลต่อแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 
ประกาศฯ เรื่อง การจำหน่ายพัสดุและครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศฯ เรื่อง การประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 
ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) 
ประกาศฯ เรื่อง ยื่นแบบภาษีเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2567 
ประกาศฯ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567 
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ในเขตเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ประจำปีงบประมาณ 2567 
แจ้งผลรับฟังความคิดเห็นการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล 
ประกาศแผนการเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 
แผนปฏิบ้ติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 
แผนการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567 
คำสั่งสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกาศฯ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 
ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2566 
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัล
ประกาศมาตรการการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
กฎบัตรการตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ

ประชาสัมพันธ์ รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน-ประจำปีงบฯ2565

ติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์
สำนักปลัด  054-409850-2c0
โทรสาร 054-409859
กองคลัง 054-409865
งานจัดเก็บรายได้ 054-409867
งานพัสดุ 054-409854
กองช่าง 054-409856
กองสาธารณสุขฯ 054-409864
กองการศึกษา 054-409857
งานป้องกันฯ 054-894303-4

ที่อยู่ 119 หมู่ที่ 4 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56120
email : saraban@bantham.go.th

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

เพจเฟสบุคเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ

Posted in Uncategorized | Leave a comment

งานจัดเก็บรายได้


ประกาศฯ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี
ประจำปี 2566
รายละเอียด คลิกที่นี่
ลงประกาศ 21/03/2566

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

งานแผนและนโยบาย

***********************************************************

1.แผนพัฒนาท้องถิ่น
– แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 แก้ไข ครั้งที่ 3/2567  [ ดาวน์โหลด
– แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 แก้ไข ครั้งที่ 2/2567  [ ดาวน์โหลด ]
– แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567  [ ดาวน์โหลด ]
– แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2567  [ ดาวน์โหลด ]
– แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 แก้ไขครั้งที่ 7 พ.ศ.2566   [ ดาวน์โหลด ]
– แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 แก้ไขครั้งที่ 5 พ.ศ.2566   [ ดาวน์โหลด ]
– แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 แก้ไขครั้งที่ 4 พ.ศ. 2566  [ ดาวน์โหลด ]
– แผนพัฒนาท้องถิ่น  ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2566   [ ดาวน์โหลด ]  
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1 พ.ศ.2565
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566

2.เทศบัญญัติงบประมาณ
-เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565
-ประกาศใช้เทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ 2566
-เทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

3.แผนการดำเนินงาน
–  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567 
–  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 
–  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ ดาวน์โหลด ]
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก้ไขครั้งที่ 1/2566 
-ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566
-แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
-ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566
-แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566

4.การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
-รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2564
-รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2565 

5.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
-รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
-รายงานผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
-รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต.ค. 65 – มี.ค. 66)  

6.รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกทเศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ พ.ศ. 2566   
-รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ พ.ศ.2564
-รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ พ.ศ.2565 

7.ประเมินมาตรฐานบริการสาธารณะ
-ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการให้บริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2565

7

Posted in Uncategorized | Leave a comment

งานจัดซื้อจัดจ้าง

– ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน
– ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ดีเซล ชนิด 6 ล้อ 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

–  แพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุกขยะ     
– ประกาศฯ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  ปรับปรุงผิวถนน โดยปู Asphaltic พ.ศ. 2567  [ ดาวน์โหลด  

ประกาศเผยแพร่ ราคากลาง

– โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. (สายหน้าบ้านนางแสง วุฒิศรี ถึง บ้านนายรรงค์ หวานเสียง) หมู่ 12 ต.บ้านถ้ำ     

– โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายเชื่อมต่อบ้านนางแยง ถึงบ้านนายเหลิง) พื้นที่หมู่ที่ 10 ต.บ้านถ้ำ     
– โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. (สายหน้าบ้านนายฮอม คำนวล ถึง โทกหัวช้าง)  หมู่ 4 ต.บ้านถ้ำ     
– โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. (หน้าบ้านนายสมหมาย คำใย (ล้างอัดฉีด) ถึงบ้าน นายบุญช่วย หมึกคำ ถึง ลำเหมือง) หมู่ 10 ต.บ้านถ้ำ     
– โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. (สายบ้านนายโหล่ง กันทะวงศ์ ถึงบ้าน นายวัน อินต๊ะสาร ) หมู่ 9 ต.บ้านถ้ำ     
– โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. (จากหน้าบ้านนางสายใจ ไชยวุฒิ ไปถึงข้างบ้านนางจันทร์ฟอง นาอินทร์) หมู่ 9 ต.บ้านถ้ำ     
– โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. (สายข้างบ้านยายแก้ว ถึงลำเหมือง พ่อสงวน เมืองมูล) หมู่ 9 ต.บ้านถ้ำ 
– โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. (จากบ้านพ่ออุ้ยแอ ไชยลังกา ถึง สายแยกบ้านนายนาน ราชเนตร) หมู่ 6 ต.บ้านถ้ำ
– โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. (สายเชื่อมต่อหน้าบ้านแม่คราม ถึง ทางหลวง) หมู่ 1 0 ต.บ้านถ้ำ
– โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. (สายหน้าบ้านนางปันแก้ว ราชเนตร ถึง บ้านนางแก้ว เรือนสอน) หมู่ 9 ต.บ้านถ้ำ
– โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. (สายหน้าบ้านพ่อดวงแก้ว ปัญญา) หมู่ 11 ต.บ้านถ้ำ
– โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. (สายหน้าบ้านนายนคร คาถา ถึง ลำเหมือง) หมู่ 11 ต.บ้านถ้ำ
– โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. (สายบ้านนางสวย ถึง ร่องน้ำข้างบ้านนายฉลอง) หมู่ 1 ต.บ้านถ้ำ
– โครงการปรับปรุงและขยายเขตประปาตำบลบ้านถ้ำ โดยวางท่อพีวีซี  พื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านถ้ำ   
– โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. (สายตรงข้ามบ้านซีดาน) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านถ้ำ   
– โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. (สายน้ำบ่อค่านาค ถึง ข้างบ้านพ่ออินจันทร์ เมือง
ชื่น) หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านถ้ำ   
– โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. สายบ้านนายอินคำ ไชยวุฒิ ถึง บ้านนายต้น มาเรียน) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านถ้ำ   
– โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. สายจากบ้านนางจิตารีย์ แข่งขัน ถึง บ้านนายนิ๋ม วุฒิศรี (สุดซอย) หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านถ้ำ   
– โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชย์เขตเทศบาล  (สายน้ำจำ) หมู่ 5 ตำบลบ้านถ้ำอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา 
– โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. (สายบ้านพ่ออุตส่าห์ ทะวัน ถึง บ้านนายแดน ไชยวุฒิ) หมู่ 5 ตำบลบ้านถ้ำอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา 
– โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. (สายสุสานพุทธ )หมู่ 6 ตำบลบ้านถ้ำอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา 
– โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. (สายทางหลวงชนบท ถึง หน้าบ้านพ่อหลวงสุรินทร์ ราชเนตร )หมู่ 5 ตำบลบ้านถ้ำอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา 
– โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการปู Asphaltic Concrete (สายตรงข้ามบ้านพ่อหนานมานพ ถึงข้างบ้านนายลำดวน แข่งขัน) หมู่ 4 ตำบลบ้านถ้ำอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา 
– โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการปู Asphaltic Concrete (สายตรงข้ามป้อมตำรวจ ถึงบ้านนางดวงแก้ว โต๊ะเงิน) หมู่ 6 ตำบลบ้านถ้ำอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา 

– โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการปู Asphaltic Concrete (สายหน้าบ้านพ่อยัง เผ่าจอมรัตน์ ถึงสี่แยกหน้าแม่เกตสุดา ไชยสาร) หมู่ 3 ตำบลบ้านถ้ำอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา     
– โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการปรับปรุงถนน โดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ สายร่องเดื่อ พื้นที่ ม.11 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการปรับปรุงถนน โดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ สายห้วยถ้ำฝั่งตะวันตกทิศเหนือสะพาน ถึงสวน นายพิทยา กาวีระ  พื้นที่ ม.12 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.  พร้อมบ่อพัก คสล. สายบ้านนายลือ ไชยวุฒิ ถึงร่องน้ำข้างบ้านหมวดสุมิตร นักเทศ พื้นที่ ม.1 ตำ.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการปรับปรุงถนน โดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ สายสันป่าก้้าว เริ่มจากนา ผู้ใหญ่บ้านสุรินทร์ ม.5 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการปรับปรุงถนน โดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ สายจำตาเหิน จากไร่อาจารย์เทวิน ม.5 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการปรับปรุงถนน โดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ สายพ่อเพชร ยารังษี  ม.11 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการปรับปรุงถนน โดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ สายดงดีหมี ซอย 1  ม.5 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการปรับปรุงถนน โดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ สายข้างบ้านช่างต้อ  ม.4 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการปรับปรุงถนน โดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ สายบ้านนายหวัง ไชยวุฒิ  ม.4 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการปรับปรุงถนน โดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ สายพ่อหลวงสมพร เทียนทอง ม.11 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการปรับปรุงถนน โดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ สายป่าหนามเฮี้ยง 2 กำนันดาวรุ่ง  ม.11 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการปรับปรุงถนน โดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ สายทิศตะวันออกเหมืองแก่เสา สายพ่อเปลี่ยน ฟองกาวี  ม.11 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการปรับปรุงถนน โดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ สายร้องนกยุง พ่อหลวงยุทธ กันทะวงศ์ ม.11 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการปรับปรุงถนน โดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ สายทุ่งป่าแขม  ม.6 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการปรับปรุงถนน โดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ สายทุ่งมะแก นาของนายสุมิตร นักเทศน์ ม.6 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ฝั่งตะวันออก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียน และประตูสแตนเลส โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายซอยข้างบ้านนางจันทร์ ราชเนตร ม.4 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ (สายห้วยลึก เริ่มจากแยกสวน อบต.เบิ้ม) พื้นที่หมู่ 5 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ (สายทุ่งโป่งแก จากนาดาบชุมพร ถึงนาผู้ช่วยหลอง) พื้นที่หมู่ 10 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ (สายห้วยเสด็จ จากนานางวอน ศรีไชยวงค์) พื้นที่หมู่ 12 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. (สายข้างบ้านนางแกละ) พื้นที่หมู่ 5 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว 270.00 เมตร (จากถนนหลวง ถึงบ้านนายบุญช่วย มิ่งขวัญ) พื้นที่หมู่ 6 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. (จากบ้านพ่อมนัส เมืองชื่น ถึงศูนย์หมู่บ้านสันต้นเปา) พื้นที่หมู่ 11 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. (สายบ้านนายจ๋อย เลิศคำ ถึงบ้านนายโถ มูลเทพ) พื้นที่หมู่ 5 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว 111.00 เมตร (จากข้างบ้านนายอิ่น ถึงลำห้วยนกเค้า) พื้นที่หมู่ 5 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  [ ดาวน์โหลด ]

– โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ (สายป่าผักหนอง จากนานายศรีเรียง)  พื้นที่หมู่ 11 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ (ทุ่งแกสูง สาย 3) พื้นที่หมู่ 11 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ (สายทุ่งห้วยข้าวเน่า) พื้นที่หมู่ 11 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ (สายจำตาเหิน เริ่มจากซอยพ่อยืน กันทะ) พื้นที่หมู่ 5 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ (สายทุ่งมะนะ) พื้นที่ หมู่ 12 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ (สายเด่นข่อย จากสามแยกทุ่งสันป่าก้าว ถึงนาพ่อเส็ง ไชยวุฒิ) พื้นที่ หมู่ 11 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  [ ดาวน์โหลด ]

– โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ (สายทุ่งแกสูง สาย 4) พื้นที่ หมู่ 11 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาล ฯ (สายทุ่งมะพร้าว) พื้นที่หมู่ 6 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา   [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาล ฯ (สายสันต้นเปา ซอย 14) พื้นที่ หมู่ 11 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา  [ ดาวน์โหลด ]
–  โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ (สายพลังงานไฟฟ้าห้วยแม่ผง) พื้นทที่หมู่ 4 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการซ่อมแซมแถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ (สายนายจบ – นางผัด) พื้นที่หมู่ 4 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ (สายแยกบ่อขยะ) ม.5 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายข้างบ้านนายสมชาย ยศอิน) ม.10 ต.บ้านถ้ำ อำเภดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา [ ดาวนโหลด ]
– โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายทุ่งห้วยฝาย) ม.1 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายทุ่งห้วยฝาย) พื้นที่ ม.6 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา [ ดาวน์โหลด ]
–  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสุสานบ้านถ้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านถ้ำ  [ ดาวน์โหลด ]
–   โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยปู Asphaltic Concrete (จากบล็อกคอนเวิร์สถึงสะพานห้วยนกเค้า) หมู่ 11 ต.บ้านถ้ำ [ ดาวน์โหลด ]
–  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พื้นที่ ม.8 ต.บ้านถ้ำ  [ ดาวน์โหลด ]
–  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พื้นที่ ม.2 ต.บ้านถ้ำ [ ดาวน์โหลด ]
–  โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักฯ พื้นที่ ม.7 ต.บ้านถ้ำ [ ดาวน์โหลด ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงผิวถนนโดยปู alpaltic concrete
(สายรองอินทวน) พื้นที่หมู่ที่ 5
ลงประกาศวันที่ 08/03/2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงผิวถนนโดยปู alpaltic concrete
(สายป่าหนามเฮี้ยง) พื้นที่หมู่ที่ 11
ลงประกาศวันที่ 08/03/2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนน Asphaltic Concrete รหัสายทาง พย.ถ. 14-001 (สายบ้านบ้อง) ม.6 ต.บ้านถ้ำ        
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ลูกบาศก์หลา ชนิด 6 ล้อ แบบกระบะเทท้ายฯ  [ ดาวน์โหลด ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยปู asphaltic concrete (สายรองอินทวน) พื้นที่หมู่ที่ 5  ลงประกาศวันที่ 20/02/2566

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยปู asphaltic concrete
(สายป่าหนามเฮี้ยง สาย1) พื้นที่หมู่ที่11
ลงประกาศวันที่ 20/02/2566

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566
ลงประกาศ 14/02/2566

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยปู Asphaltic Concrette รหัสทางหลวงท้องถิ่น  พย.ถ. 14-011 (สายป่าหนามเฮี้ยง สาย1) หมู่ที 11
ลงประกาศ 14/02/2566

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยปู Asphaltic Concrette รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 14-010 (สายรองอินทวน) หมู่ที่ 5
ลงประกาศ 14/02/2566

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวถนนฯ สายหนามป่าเฮี้ยง หมู่ที่ 11
ลงประกาศ 14/02/2566

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวถนนฯ สายรองอินทวน หมู่ที่ 5
ลงประกาศ 14/02/2566

เรื่อง การจำหน่ายพัสดุและครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
ลงประกาศ 07/02/2566

โครงการปรับปรุงผิวถนนปูAsphalticConcreteสายป่าหนามเฮี้ยงหมู่11
ลงประกาศ 08/02/2566

โครงการปรับปรุงผิวถนนปูAsphalticConcreteสายรองอินทวนหมู่5
ลงประกาศ 08/02/2566

เรื่อง โครงการก่อสร้างทางเดินเข้าโรงฆ่าสัตว์ฯ ปี2566

เรื่อง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)แบบมีฝาปิด
(สายบ้านนางน้อย เทียมทอง ถึงบ้านนายอ้าย ธรรมโชติ) พื้นที่หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านถ้ำ ปี2566

เรื่อง กำหนดอายุการใช้งานทรัพย์สินและอัตราเสื่อมราคาต่อปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้องเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566 

Posted in Uncategorized | Leave a comment