สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

This gallery contains 1 photo.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน 1.  ประจำเดือนตุลาคม 2565  [ ดาวน์โหลด ] 2. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  [ ดาวน์โหลด ] 3. ประจำเดือนธันวาคม 2565  [ ดาวน์โหลด ] 4. ประจำเดือนมกราคม 2566  [ ดาวน์โหลด ] 5. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566  [ ดาวน์โหลด ] 6. ประจำเดือนมีนาคม 2566   [ ดาวน์โหลด ]    

More Galleries | Leave a comment

รู้ทันภัยเทคโนโลยี

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ข่าวสารประชาสัมพันธ์/หน้าหลัก

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัล
ประกาศมาตรการการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
กฎบัตรการตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ

ประชาสัมพันธ์ รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน-ประจำปีงบฯ2565

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนา ส่งเสริม และปรับปรุงการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน

►สามารถทำการตอบแบบสำรวจได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 โดยสแกนที่คิวอาร์โค้ด หรือคลิ๊กที่ลิงก์ http://bit.ly/LPAsurvey66

ติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์
สำนักปลัด  054-409850-2
โทรสาร 054-409859
กองคลัง 054-409865
งานจัดเก็บรายได้ 054-409867
งานพัสดุ 054-409854
กองช่าง 054-409856
กองสาธารณสุขฯ 054-409864
กองการศึกษา 054-409857
งานป้องกันฯ 054-894303-4

ที่อยู่ 119 หมู่ที่ 4 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56120
email : saraban@bantham.go.th

Posted in Uncategorized | Leave a comment

เพจเฟสบุคเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ

Posted in Uncategorized | Leave a comment

งานจัดเก็บรายได้


ประกาศฯ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี
ประจำปี 2566
รายละเอียด คลิกที่นี่
ลงประกาศ 21/03/2566

Posted in Uncategorized | Leave a comment

งานแผนและนโยบาย

***********************************************************

1.แผนพัฒนาท้องถิ่น
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1 พ.ศ.2565
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566

2.เทศบัญญัติงบประมาณ
-เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565
-ประกาศใช้เทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ 2566
-เทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 

3.แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก้ไขครั้งที่ 1/2566 
-ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566
-แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
-ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566
-แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566

4.การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
-รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2564
-รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2565 

5.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
-รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
-รายงานผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
-รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต.ค. 65 – มี.ค. 66)  

6.รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
-รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ พ.ศ.2564
-รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ พ.ศ.2565 

7.ประเมินมาตรฐานบริการสาธารณะ
-ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการให้บริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2565

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่ ราคากลาง

– โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ (สายห้วยลึก เริ่มจากแยกสวน อบต.เบิ้ม) พื้นที่หมู่ 5 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ (สายทุ่งโป่งแก จากนาดาบชุมพร ถึงนาผู้ช่วยหลอง) พื้นที่หมู่ 10 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ (สายห้วยเสด็จ จากนานางวอน ศรีไชยวงค์) พื้นที่หมู่ 12 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. (สายข้างบ้านนางแกละ) พื้นที่หมู่ 5 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว 270.00 เมตร (จากถนนหลวง ถึงบ้านนายบุญช่วย มิ่งขวัญ) พื้นที่หมู่ 6 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. (จากบ้านพ่อมนัส เมืองชื่น ถึงศูนย์หมู่บ้านสันต้นเปา) พื้นที่หมู่ 11 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. (สายบ้านนายจ๋อย เลิศคำ ถึงบ้านนายโถ มูลเทพ) พื้นที่หมู่ 5 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว 111.00 เมตร (จากข้างบ้านนายอิ่น ถึงลำห้วยนกเค้า) พื้นที่หมู่ 5 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  [ ดาวน์โหลด ]

– โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ (สายป่าผักหนอง จากนานายศรีเรียง)  พื้นที่หมู่ 11 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ (ทุ่งแกสูง สาย 3) พื้นที่หมู่ 11 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ (สายทุ่งห้วยข้าวเน่า) พื้นที่หมู่ 11 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ (สายจำตาเหิน เริ่มจากซอยพ่อยืน กันทะ) พื้นที่หมู่ 5 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ (สายทุ่งมะนะ) พื้นที่ หมู่ 12 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ (สายเด่นข่อย จากสามแยกทุ่งสันป่าก้าว ถึงนาพ่อเส็ง ไชยวุฒิ) พื้นที่ หมู่ 11 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  [ ดาวน์โหลด ]

– โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ (สายทุ่งแกสูง สาย 4) พื้นที่ หมู่ 11 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาล ฯ (สายทุ่งมะพร้าว) พื้นที่หมู่ 6 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา   [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาล ฯ (สายสันต้นเปา ซอย 14) พื้นที่ หมู่ 11 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา  [ ดาวน์โหลด ]
–  โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ (สายพลังงานไฟฟ้าห้วยแม่ผง) พื้นทที่หมู่ 4 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการซ่อมแซมแถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ (สายนายจบ – นางผัด) พื้นที่หมู่ 4 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกทางสาธารณประโยชน์เขตเทศบาลฯ (สายแยกบ่อขยะ) ม.5 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายข้างบ้านนายสมชาย ยศอิน) ม.10 ต.บ้านถ้ำ อำเภดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา [ ดาวนโหลด ]
– โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายทุ่งห้วยฝาย) ม.1 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  [ ดาวน์โหลด ]
– โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายทุ่งห้วยฝาย) พื้นที่ ม.6 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา [ ดาวน์โหลด ]
–  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสุสานบ้านถ้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านถ้ำ  [ ดาวน์โหลด ]
–   โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยปู Asphaltic Concrete (จากบล็อกคอนเวิร์สถึงสะพานห้วยนกเค้า) หมู่ 11 ต.บ้านถ้ำ [ ดาวน์โหลด ]
–  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พื้นที่ ม.8 ต.บ้านถ้ำ  [ ดาวน์โหลด ]
–  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พื้นที่ ม.2 ต.บ้านถ้ำ [ ดาวน์โหลด ]
–  โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักฯ พื้นที่ ม.7 ต.บ้านถ้ำ [ ดาวน์โหลด ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงผิวถนนโดยปู alpaltic concrete
(สายรองอินทวน) พื้นที่หมู่ที่ 5
ลงประกาศวันที่ 08/03/2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงผิวถนนโดยปู alpaltic concrete
(สายป่าหนามเฮี้ยง) พื้นที่หมู่ที่ 11
ลงประกาศวันที่ 08/03/2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยปู asphaltic concrete (สายรองอินทวน) พื้นที่หมู่ที่ 5  ลงประกาศวันที่ 20/02/2566

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยปู asphaltic concrete
(สายป่าหนามเฮี้ยง สาย1) พื้นที่หมู่ที่11
ลงประกาศวันที่ 20/02/2566

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566
ลงประกาศ 14/02/2566

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยปู Asphaltic Concrette รหัสทางหลวงท้องถิ่น  พย.ถ. 14-011 (สายป่าหนามเฮี้ยง สาย1) หมู่ที 11
ลงประกาศ 14/02/2566

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยปู Asphaltic Concrette รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 14-010 (สายรองอินทวน) หมู่ที่ 5
ลงประกาศ 14/02/2566

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวถนนฯ สายหนามป่าเฮี้ยง หมู่ที่ 11
ลงประกาศ 14/02/2566

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวถนนฯ สายรองอินทวน หมู่ที่ 5
ลงประกาศ 14/02/2566

เรื่อง การจำหน่ายพัสดุและครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
ลงประกาศ 07/02/2566

โครงการปรับปรุงผิวถนนปูAsphalticConcreteสายป่าหนามเฮี้ยงหมู่11
ลงประกาศ 08/02/2566

โครงการปรับปรุงผิวถนนปูAsphalticConcreteสายรองอินทวนหมู่5
ลงประกาศ 08/02/2566

เรื่อง โครงการก่อสร้างทางเดินเข้าโรงฆ่าสัตว์ฯ ปี2566

เรื่อง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)แบบมีฝาปิด
(สายบ้านนางน้อย เทียมทอง ถึงบ้านนายอ้าย ธรรมโชติ) พื้นที่หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านถ้ำ ปี2566

เรื่อง กำหนดอายุการใช้งานทรัพย์สินและอัตราเสื่อมราคาต่อปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้องเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566 

Posted in Uncategorized | Leave a comment