ประชาสัมพันธ์

ประกาศฯ เรื่อง การจำหน่ายพัสดุและครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศฯ เรื่อง การประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 
ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) 
ประกาศฯ เรื่อง ยื่นแบบภาษีเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2567 
ประกาศฯ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567 
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ในเขตเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ประจำปีงบประมาณ 2567 
แจ้งผลรับฟังความคิดเห็นการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล 
ประกาศแผนการเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 
แผนปฏิบ้ติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 
แผนการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567 
คำสั่งสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกาศฯ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัล
ประกาศมาตรการการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
กฎบัตรการตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ

ประชาสัมพันธ์ รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน-ประจำปีงบฯ2565

ติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์
สำนักปลัด  054-409850-2c0
โทรสาร 054-409859
กองคลัง 054-409865
งานจัดเก็บรายได้ 054-409867
งานพัสดุ 054-409854
กองช่าง 054-409856
กองสาธารณสุขฯ 054-409864
กองการศึกษา 054-409857
งานป้องกันฯ 054-894303-4

ที่อยู่ 119 หมู่ที่ 4 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56120
email : saraban@bantham.go.th

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.