หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

 1. ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2564 
 2. ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกฯ ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 
 3. ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกฯ ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 
 4. ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2564 

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
1. ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 
2. ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ.2561 
3. ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ามารับราชการ พ.ศ. 2563 
4. ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการย้ายพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2559 
5. ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558 

การพัฒนาบุคลากร

 1. ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สายการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
 2. ประกาศฯ กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

 1. ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำแหน่ง ครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ 
 2. ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562 
 3. ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
 4. ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2559 

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

 1. ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของเทศบาล พ.ศ. 2559 
 2. ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558 
 3. ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
 4. ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
 5. ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษวินัย พ.ศ. 2559 
 6. ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2559 
 7. ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และร้องทุกข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 
 8. ประกาศฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2559 
 9. ประกาศฯ กำหนดเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (Bonus) พ.ศ. 2558