งานสภาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ

รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
– รายงานการประชุมสภาสมัยแรก ครั้งที่ 1
– รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
– รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
– รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
– รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
– รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
– รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

กำหนดสมัยประชุมสภาฯ
– กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565

– กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566

– กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567

ประกาศปิดสมัยประชุมสภาฯ
– ปิดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
– ปิดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 
– ปิดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
– ปิดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 
– ปิดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
– ปิดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรกก ปี พ.ศ. 2565 

หนังสือเชิญประชุม
– หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
– หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 
– หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
– หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 
– หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
– หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรกก ปี พ.ศ. 2565