งานพัฒนาชุมชน

สถิติการรับเบี้ยยังชีพ ผู้สุงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2565
สนับสนุนผู้ด้อยโอกาสช่วยเหลือเหยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อน
บูรณาการความร่วมมือการให้ความร่วมมือกลุ่มเปราะบาง (ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านถ้ำ)