ข้อมูล อปท. ประเทศไทย

ข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 76 แห่ง
2. เทศบาล จำนวน 2,450 แห่ง
2.1 เทศบาลนคร จำนวน 30 แห่ง
2.2 เทศบาลเมือง จำนวน 184 แห่ง
2.3 เทศบาลตำบล จำนวน 2,236 แห่ง
3. องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 5,324 แห่ง
4. องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) จำนวน 2 แห่ง
รวมทั้งสิ้น จำนวน 7,852 แห่ง