การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

– ผลการรับฟังความคิดเห็นการประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบลต่อแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567   [ ดาวน์โหลด ]
-รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2564