ข่าวสารประชาสัมพันธ์


ประกาศฯ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567 
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ในเขตเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ประจำปีงบประมาณ 2567 
แจ้งผลรับฟังความคิดเห็นการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล 
ประกาศแผนการเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 
แผนปฏิบ้ติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 
แผนการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567 
คำสั่งสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกาศฯ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัล
ประกาศมาตรการการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
กฎบัตรการตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ

ประชาสัมพันธ์ รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน-ประจำปีงบฯ2565

ติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์
สำนักปลัด  054-409850-2c0
โทรสาร 054-409859
กองคลัง 054-409865
งานจัดเก็บรายได้ 054-409867
งานพัสดุ 054-409854
กองช่าง 054-409856
กองสาธารณสุขฯ 054-409864
กองการศึกษา 054-409857
งานป้องกันฯ 054-894303-4

ที่อยู่ 119 หมู่ที่ 4 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56120
email : saraban@bantham.go.th

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.